Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen dienstverlener en dienstontvanger. De tekst van onderhavige algemene voorwaarden wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand aan beide partijen beschikbaar gesteld.

Artikel 2 – Het aanbod

Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door dienstontvanger mogelijk te maken. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of een andere beperking onder bepaalde voorwaarden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Deze informatie over aangeboden diensten betreft in het bijzonder: 

-de prijs inclusief platformkosten;

-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen;

-de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst;

-de termijn waarbinnen de betaling moet geschieden.

Artikel 3 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van artikel 2, tot stand op het ogenblik dat de dienstontvanger, zij het ouder of leerling (18+), het aanbod aanvaardt. De aanvaarding van de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden vloeit onweerlegbaar voort uit het betalen van de factuur horend bij de begeleiding. De bevestiging vloeit voort uit de minimale kennisgave aan de dienstontvanger dat de onderneming een Tutor aan de dienstontvanger heeft toegewezen. De overeenkomst kan kosteloos geannuleerd worden door dienstverlener of dienstontvanger binnen 24u na aanvaarding. Nadien kan MyTutor steeds een administratieve annulatiekost zijnde 50% van de platformkost aanrekenen. Bijlessen worden tussen dienstverlener en student ingepland, beide partijen verbinden zich ertoe minimaal 24u op voorhand te verwittigen indien een afspraak niet kan doorgaan.

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder inbegrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige materialen, berusten bij MyTutor. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste bijlesopdrachten worden geschonden dan is het aan de dienstontvanger of dienstverlener om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Het doel van MyTutor is door middel van het internet een gebruiksvriendelijk platform op te stellen waar dienstverleners en dienstontvangers elkaar kunnen vinden.

Artikel 6 – Uitsluiting

MyTutor behoudt zich het recht om dienstverleners uit te sluiten van verder gebruik van de website bij het schenden van de overeengekomen algemene voorwaarden, onverminderd het recht van MyTutor om nadere rechtsmaatregelen tegen u te treffen en een schadevergoeding te eisen en zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de gebruiker. Indien u op eigen verzoek uit onze database geschrapt wenst te worden en dit via mail duidelijk maakt, zal MyTutor hierop ingaan zonder dat een reden moet opgegeven worden.

Artikel 7 – Vrijwaring

U vrijwaart MyTutor volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze website.

Artikel 8 – Misbruik

Onder misbruik wordt verstaan: het versturen van e-mails of berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en het gebruik van deze website waarvoor het niet bedoeld is. Alsmede kunnen onwettige handelingen of klachten (over onwettige handelingen) die voorvloeien uit het gebruik van deze website onder misbruik worden verstaan. MyTutor behoudt zich het recht om dienstverleners uit te sluiten van verder gebruik van de website bij het vaststellen van misbruik, onverminderd het recht van MyTutor om nadere rechtsmaatregelen tegen u te treffen en een schadevergoeding te eisen en zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de gebruiker.

Artikel 9 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen dienstverlener en dienstontvanger waarop onderhavige algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Artikel 10 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Onderhavige algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangevuld of onderworpen worden aan afwijkende bepalingen. In desbetreffend geval zullen dienstontvanger en dienstverlener steeds uitdrukkelijk en ondubbelzinnig bij wijze van een duurzame gegevensdrager op de hoogte worden gebracht.

Artikel 11 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden kunnen slechts gewijzigd worden nadat deze op daartoe  geëigende wijze kenbaar worden gemaakt. Na die kennisgeving zullen de wijzigingen van toepassing zijn op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Op overeenkomsten tussen dienstverlener en dienstontvanger waarop onderhavige algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Privacybeleid (EU)

Deze website maakt gebruik van first party cookies om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert en dat je voorkeuren onthouden worden. Daarnaast maakt deze website gebruik van third party cookies om je gebruikservaring beter en persoonlijker te maken.

Opgesteld op 4 november 2019.